• Alle
  • Kind
  • Ouder
  • Praktisch

Heb ik als ouder het recht om mijn kind(eren) te zien?

Ja, je hebt als ouder het recht om je kind regelmatig te zien.  Slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden wordt het omgangsrecht door de rechter geweigerd, bijvoorbeeld wanneer een ernstige vrees bestaat voor de veiligheid van het kind.  Wanneer de omstandigheden niet toelaten dat het omgangsrecht bij de ouder zelf plaats vindt, kan de rechter beslissen dat het kind en de ouder elkaar kunnen ontmoeten in een neutrale bezoekruimte, zoals Het Huis.

Meer lezen

Minder lezen

Heb ik als grootouder het recht om mijn kleinkind(eren) te zien?

Ja, je hebt als grootouder in principe het recht om je kleinkind te zien.  Je kan hierover een overeenkomst sluiten met de zorgouder van het kind (of met de persoon die voor de zorg van het kind instaat).  Als jullie niet tot een overeenkomst komen, kan je het bezoekrecht vragen aan de rechter.  De rechter zal dan oordelen waar en wanneer je je kleinkind kan zien. Wanneer het niet opportuun is om het bezoekrecht te laten doorgaan bij één van de ouders of de grootouder zelf, kan Het Huis als neutrale bezoekruimte een uitweg bieden.  De rechter kan uitzonderlijk het bezoekrecht weigeren wanneer dit niet in het belang zou zijn van het kind, bijvoorbeeld wanneer de grootouder veroordeeld is wegens ernstige feiten, of wanneer de grootouder de relatie tussen het kind en de ouders ernstig bemoeilijkt, of wanneer er sinds geruime tijd geen affectieve band meer bestaat tussen grootouder en kind.

Meer lezen

Minder lezen

Hoe lang duurt een bezoek van de bezoekouder of – grootouder in Het Huis?

Het eerste bezoek van de (groot)-ouder aan het kind duurt een uurtje.  Zo hebben jullie de tijd om opnieuw wat aan elkaar te wennen. Het is immers vaak weken tot maanden geleden dat jullie elkaar nog gezien hebben.  De volgende ontmoetingen duren twee uur, zodat jullie de tijd krijgen om te spelen, te praten en gewoon gezellig samen te zijn als (groot-) ouder en kind.  De begeleiders van Het Huis zijn steeds aanwezig.

Meer lezen

Minder lezen

Moet ik (de zorgouder) mijn kind naar Het Huis laten gaan, als ik dit niet wil?

Als de rechter geoordeeld heeft dat je kind in Het Huis zijn bezoekouder zal ontmoeten, dan moet je als zorgouder je kind op het afgesproken tijdstip naar Het Huis brengen en terug komen halen.  Wanneer je hier niet mee akkoord gaat, kan je je advocaat consulteren om na te gaan of een hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank opportuun is (wanneer de zaak nog in eerste aanleg is), dan wel of er andere rechtsmiddelen mogelijk zijn.

Meer lezen

Minder lezen

Waarom luister de rechter niet naar mij (het kind) wanneer ik zeg dat ik mijn papa/mama (bezoekouder) niet meer wil zien?

De rechter luistert ongetwijfeld wel naar jou, maar hij luistert ook naar je papa of mama, die je graag terug zou zien.  Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, zal de rechter aan jou vragen om je papa en mama toch te ontmoeten, ook al wil jij dit in eerste instantie niet.  Het Huis biedt de mogelijkheid om dit te doen in een gezellige, neutrale ruimte, waar begeleiders aanwezig zijn.  Deze begeleiders zullen een verslag opstellen over jouw ontmoetingen met je papa of mama.  Zo kan de rechter zich na verloop van tijd een beeld vormen van de relatie tussen jou en je papa of mama.  En wie weet, ben je achteraf wel blij dat je die stap gezet hebt.

Meer lezen

Minder lezen

Wat doe ik, als bezoekouder, wanneer mijn kind op het afgesproken tijdstip niet komt opdagen en de omgangsregeling niet wordt nageleefd?

Een bezoek in Het Huis steunt steeds op een rechterlijke beslissing, die moet nageleefd worden.  Als na een kwartiertje duidelijk wordt dat je kind ondanks de rechterlijke beslissing die dag op het afgesproken tijdstip niet zal komen, dan verlaat je Het Huis. Soms wordt Het Huis op het laatste nippertje verwittigd, of blijkt achteraf dat er een verklaring is, zoals plotse ziekte van het kind of de zorgouder, of een andere onverwachte gebeurtenis (defecte wagen, staking van het openbaar vervoer enz) . Soms is die er ook niet. Het Huis zal in het verslag aan de rechter vermelden dat de zorgouder het kind niet op het afgesproken tijdstip gebracht heeft, en zal eventueel melding maken van de hiervoor aangegeven reden (voor zover Het Huis daarvan op de hoogte werd gebracht). Je kan ook samen met je advocaat onderzoeken of verdere juridische stappen mogelijk zijn.

Meer lezen

Minder lezen

Waarom moet ik (de zorgouder) betalen voor een bezoek van de andere ouder (de bezoekouder) of één van de grootouders aan Het Huis?

Het bezoek aan een neutrale bezoekruimte zoals Het Huis is nodig wanneer door de omstandigheden het omgangsrecht van de ouders of grootouders met het kind in de huiselijke omgeving niet mogelijk is.  Die omstandigheden verschillen van situatie tot situatie.  Het Huis hanteert als algemene regel dat zowel de zorgouder als de bezoekouder (of grootouder) bijdragen om het bezoek mogelijk te maken (waarbij de bezoekouder/grootouder iets meer betaalt dan de zorgouder), zonder daarbij in te gaan op elke specifieke situatie.  De begeleiders van Het Huis zijn vrijwillige medewerkers, maar Het Huis heeft onkosten zoals huur van de gebouwen, verzekering, onderhoud, aanschaffen van speelgoed en boekjes, verschaffen van een hapje en een drankje enz.

Ouders met beperkte financiële middelen kunnen mogelijks rechtsbijstand vragen.  Laat dit van bij het eerste contact weten aan je advocaat zodat deze voor jou rechtsbijstand kan vragen.  In sommige gevallen kan ook een beroep gedaan worden op een pro deo advocaat (een advocaat die door de staat vergoed wordt).  Hierover doet het Bureau voor Juridische Bijstand van je regio uitspraak.

Meer lezen

Minder lezen

Mag iemand mij (de bezoekouder) vergezellen tijdens het bezoek aan Het Huis (bijvoorbeeld mijn partner of een grootouder van het kind?)

Neen, als bezoekouder kom je alleen zodat je volledig kan focussen op je kind, en je kind op jou.  Het doel van je bezoek is immers het omgangsrecht met je kind.

Is een bezoek altijd in Het Huis of kan de bezoekouder ook buiten Het Huis een activiteit doen met het kind?

De bezoeken zullen altijd in eerste instantie opgestart worden in Het Huis, onder toezicht van de begeleiders.  Op basis van het evaluatieverslag, kan de rechter oordelen dat een bezoek buiten Het Huis toegelaten is, zodat je als bezoekouder eens een activiteit buitenshuis kan doen met je kind.  Het uiteindelijke doel is om stap voor stap te evolueren naar het verderzetten van de omgangsregeling bij de bezoekouder thuis.

Meer lezen

Minder lezen

Vindt een buitenbezoek plaats onder begeleiding?

Neen, de begeleiding stopt wanneer de bezoekouder en het kind Het Huis verlaten.  Wel is het zo dat de zorgouder het kind naar Het Huis brengt op het afgesproken tijdstip, waar het een kwartiertje later zal opgehaald worden door de bezoekouder, die dan samen met het kind Het Huis mag verlaten. De bezoekouder brengt het kind vervolgens na hun uitstapje op het afgesproken tijdstip terug naar Het Huis, en een kwartiertje later komt de zorgouder het kind opnieuw halen.

Meer lezen

Minder lezen

Wat is de bedoeling van het verslag?

Na elk bezoek wordt een kort verslagje opgesteld.  Wanneer jullie zaak terug voor de rechter komt, wordt een evaluatieverslag opgesteld over de volledige bezoekperiode.  Dit verslag wordt zowel naar de rechter als naar de advocaten gestuurd.

Het verslag heeft tot doel om de rechter inzage te verschaffen in het verloop van het bezoek.  Werd het kind tijdig gebracht door de zorgouder? Hoe gaat de bezoekouder om met het kind?  Is het kind blij dat het zijn papa of mama ontmoet, of is het angstig, kwaad, teruggetrokken?   Met deze informatie kan de rechter dan oordelen of het omgangsrecht in de neutrale bezoekruimte goed verloopt, en of eventueel kan overgegaan worden naar een volgende stap : een bezoek buitenshuis of in de huiselijke omgeving van de bezoekouder.  Dit is evenwel niet mogelijk in alle dossiers.  Wanneer het omgangsrecht niet goed verloopt, kan de rechtbank oordelen dat het geen zin heeft om de bezoeken in de neutrale bezoekruimte verder te zetten. Gelukkig is dit slechts een kleine minderheid van de gevallen.

Meer lezen

Minder lezen

Wat als de modaliteiten van het bezoek niet worden nageleefd?

Als een ouder niet aanwezig is op het intake gesprek, of de onkostennota niet betaalt of andere afspraken niet naleeft, maakt Het Huis hiervan melding in het verslag aan de rechter.  Het Huis sluit het dossier dan af en organiseert geen verdere bezoeken.

Meer lezen

Minder lezen

Wat is het verschil tussen juridische bijstand, rechtsbijstand en de rechtsplegingsvergoeding?

Juridische bijstand is de mogelijkheid om beroep te doen op een pro deo advocaat wanneer het inkomen van een rechtzoekende een bepaalde grens niet overschrijdt.  Een pro deo advocaat wordt gedeeltelijk of in sommige gevallen zelfs volledig door de overheid betaald.  Het Bureau voor Juridische Bijstand oordeelt of iemand in aanmerking komt voor de bijstand van een pro deo advocaat of niet.  De rechtzoekende kan ofwel langs gaan bij het Bureau voor Juridische Bijstand in zijn/haar regio, ofwel rechtstreeks een pro deo advocaat contacteren, die vervolgens de aanvraag tot rechtsbijstand zal indienen bij het Bureau voor Juridische Bijstand.

Rechtsbijstand bestaat erin dat wanneer de betrokkene onvoldoende financiële middelen heeft, hij/zij vrijgesteld wordt van de betaling van de kosten van de rechtspleging (zoals griffiekosten, registratiekosten, uitgifterechten enz.). Het verzoek tot rechtsbijstand wordt per verzoekschrift ingediend bij het Bureau voor Rechtsbijstand van de rechtbank waar het geschil aanhangig moet worden gemaakt . Het toekennen van rechtsbijstand heeft niet tot gevolg dat de procedure volledig kosteloos wordt.

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de tussenkomst van een advocaat in een dossier (ter betaling van zijn kosten en erelonen).  De rechtbank kan één van de partijen (de partij die in het ongelijk is gesteld) veroordelen tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding aan de andere partij, of kan oordelen dat elk van de partijen zijn eigen advocatenkosten moet dragen (dit is meestal het geval wanneer er niet echt een winnende of verliezende partij is).  De bedragen van de rechtsplegingsvergoeding zijn vastgesteld bij koninklijk besluit en hangen af van de materie en de hoegrootheid van de vordering, maar niet van het inkomen van de rechtzoekende.

Meer lezen

Minder lezen

Moet de bezoekouder onderhoudsgeld betalen voor het kind als hij/zij het niet of nauwelijks ziet?

Ja, het onderhoudsgeld of alimentatie staat los van het omgangsrecht.  Het bedrag van het onderhoudsgeld wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen beide ouders, of door de rechter.  Zelfs wanneer de zorgouder zich niet houdt aan de bezoekregeling, is de bezoekouder nog steeds alimentatie verschuldigd.  De bezoekouder kan nooit op eigen houtje de alimentatie opschorten.  De bezoekouder gaat best langs bij zijn/haar advocaat indien hij/zij meent dat hij teveel alimentatie betaalt, dat de omstandigheden gewijzigd zijn, of dat de zorgouder het bezoekrecht niet naleeft.

Meer lezen

Minder lezen

Moet ik (het kind) naar Het Huis komen als ik dit niet wil?

Wanneer de rechter geoordeeld heeft dat jij (het kind) in Het Huis je papa of mama zal ontmoeten, dan moet je inderdaad naar Het Huis komen, op de afgesproken tijdstippen.