De neutrale bezoekruimte van Het Huis vzw werd opgezet vanuit de gemeenschappelijke betrokkenheid voor het welzijn van kinderen en de onvervangbare plaats hierin van beide ouders, soms ook van pleeg-/grootouders.

Het Huis vzw vertrekt vanuit de zorg voor de kinderen, die de ouderlijke inbreng van beide ouders in hun opvoeding nodig hebben. Dit draagt bij tot de harmonische ontwikkeling van het kind en laat beide ouders en/of grootouders hun rol opnemen. We noemen hierna alle betrokkenen ‘ouders’ en maken onderscheid tussen de bezoekouder en de zorgouder.

Gezien haar opdracht vanuit de rechtbanken is Het Huis verplicht elke communicatie met de cliënten uitsluitend en schriftelijk via de raadslieden te voeren.

Het Huis is een objectieve waarnemer, bemiddelt niet in conflicten tussen ouders en garandeert prioritair de integriteit en de veiligheid van de kinderen. Vanuit de bezorgdheid om het kind en vanuit het respect voor alle betrokkenen, dient het volgende huisreglement gerespecteerd te worden.

 1. Beide ouders komen, na afspraak, afzonderlijk op kennismakingsgesprek.
 2. De zorgouder komt ook samen met de kinderen kennismaken met de medewerkers in Het Huis.
 3. De zorgouder zet zich in om de kinderen voor te bereiden en te ondersteunen teneinde het contact met de bezoekouder optimaal te laten verlopen.
 4. De bezoeken worden begeleid door een verantwoordelijke samen met minstens één medewerker.
 5. De kinderen worden vijftien minuten voor het eigenlijke bezoekuur gebracht door de zorgouder. Ze worden terug opgehaald vijftien minuten na het aflopen van de bezoektijd.
 6. De ouders komen stipt op het afgesproken uur. De bezoekouder verlaat tevens de bezoekruimte op het afgesproken einduur.
 7. De ouders verblijven , zowel voor als na het bezoek, niet in de nabije omgeving.
 8. De ouders worden in Het Huis niet vergezeld van familieleden, vrienden, kennissen of anderen tijdens het brengen of afhalen van de kinderen, tenzij vooraf uitdrukkelijk afgesproken met alle betrokkenen.
 9. Indien de bezoekouder bij de voorziene aanvang van het bezoek niet aanwezig is, wordt maximum vijftien minuten gewacht alvorens de zorgouder te contacteren met de vraag de kinderen terug op te halen.
 10. Het Huis kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het bezoek om welke reden dan ook niet plaatsvindt. Het Huis engageert zich met grote zorgvuldigheid om de afspraken aan de ouders en/of hun raadslieden te communiceren.
 11. Het gebruik van alle draagbare communicatie- en multimediatoestellen (vb: GSM, iPod, iPad, tablet, mp3, laptop, gameboy, e.d.) zijn niet toegestaan tijdens de bezoeken.
 12. De ruimtes en de tuin kunnen vrij gebruikt worden door de bezoekouder en de kinderen. De bezoekouder verbindt er zich toe alle gebruikte speelgoed, samen met de kinderen, op te ruimen, op dezelfde plaats terug te leggen en alle ruimtes netjes achter te laten.
 13. De kinderen keren terug naar de zorgouder zoals zij aangekomen zijn, zonder enige wijziging in uiterlijk en kledij. Het is de bezoekouder niet toegelaten om verzorgingsmiddelen of medicijnen toe te dienen aan de kinderen tijdens het bezoek. Mocht dit noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de kinderen dan gebeurt dit uitsluitend door de medewerkers van Het Huis op expliciete aanvraag van de zorgouder.
 14. Bij ziekte, overmacht of vakantie wordt Het Huis tijdig verwittigd. De hieruit voortvloeiende afwezigheid wordt gestaafd met een medisch attest of een ander bewijsmiddel.
 15. De omgangstaal is Nederlands, Frans of Engels ongeacht de eigen moedertaal. Communicatie in een andere taal wordt niet toegestaan. Indien noodzakelijk kan de aanwezigheid van een tolk worden aangevraagd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn ten laste van de bezoekouder.
 16. De bezoekouder geeft geen geschenken aan de kinderen. Een uitzondering op die regel kan gemaakt worden voor verjaardagen, Sinterklaas en Kerstmis. In die gevallen zal het bewuste geschenk bewaard worden in een speciale doos met de naam van de kinderen erop vermeld, zodat dit tijdens de volgende bezoeken terug kan worden gebruikt. Voor geen enkele andere gelegenheid worden geschenken aanvaard.
 17. Er worden geen foto’s genomen door de bezoekouder. Er kan aan de medewerkers van Het Huis een afgewerkte foto gevraagd worden. Het is verboden deze foto’s op Facebook of andere sociale media te plaatsen.
 18. Er wordt een tussentijds evaluatierapport gemaakt en bij het afsluiten van een dossier wordt er steeds een eindverslag gemaakt. Deze worden opgestuurd naar de betreffende Rechtbank/Hof en naar de raadslieden.
 19. Vóór het opstarten van de bezoeken ontvangt iedere ouder een kostennota van 100 € (vanaf 1 juli 2022) op het persoonlijk adres. Dit bedrag omvat een waarborg van 65€, die niet onderhevig is aan indexschommelingen en nominaal wordt verrekend bij de eindafrekening. De overige 35 € wordt als éénmalige dossierkost aangewend bij het afsluiten van het dossier. De waarborg dient gestort te worden voor de aanvang van de bezoeken.
 20. Tijdens de bezoekmomenten in Het Huis-Antwerpen worden er video-opnames gemaakt die, indien wenselijk, ter ondersteuning van de contacten kunnen worden gebruikt.
 21. Elke ouder verbindt er zich toe de trimestriële kostennota’s uiterlijk op de vervaldag te vereffenen.

De aangerekende onkosten worden gedetailleerd als volgt:

– 15 € voor de zorgouder per bezoek

– 20 € voor de bezoekouder per bezoek

– 3 € voor een alcoholtest, voor de bezoekouder indien vereist

Volgende kosten worden voor de helft door beide ouders gedragen:

– 4 € per brief,

– 8 € per aangetekende zending,

– 5 € per buitenbezoek,

– 50 € per evaluatieverslag.

Indien dit huisreglement niet wordt nageleefd, kan Het Huis eenzijdig beslissen om de bezoekregeling stop te zetten en het dossier terug te verwijzen naar de rechtbank.

Dit huisreglement is opgesteld te Antwerpen/Brugge/Leuven in 2 exemplaren. Elke ouder erkent één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen en verklaart zich akkoord met de inhoud ervan door ondertekening van pagina 3/3 van onderhavig huisreglement.  De ouders zijn contractueel verbonden en bij betwisting is de Vrederechter van Antwerpen/Brugge/Leuven bevoegd hierover uitspraak te doen.