De website www.hethuis.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Het Huis vzw (in de tekst genoemd “Wij” en “Ons”)
Wittestraat 116
2020 – Antwerpen
België

E-mail: info@hethuis.be
Telefoon: +32 3 216 17 17

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord!

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die samenwerkt met Het Huis vzw (hierna de “Client/Contactpersoon”, stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere “Client/Contactpersoon”, op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Het Huis kan doen met zijn persoonsgegevens. Het Huis vzw behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal U duidelijk gemeld worden.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het Huis vzw is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

* Op basis van de uitvoering van het Huishoudelijk Reglement en verklaringen zoals overeengekomen met de “Client/Contactpersoon”.

* Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie.

* Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van briefwisseling aan de respectievelijke partijen. (advocaten, rechtbanken)

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het Huis vzw verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

* Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres)

* Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

* Persoonlijke gegevens van de cliënten en hun kinderen (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit). Deze gegevens worden verzameld wanneer je je aanmeldt.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Het Huis verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere “Client/Contactpersoon” een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

De “Client/Contactpersoon” verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Het Huis zich het recht voor deze in het dossier aan te passen.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Het Huis.

Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen.

7. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven. Dossiers worden na de opstart van de bezoeken bij Het Huis vijf jaar (5) in het archief bewaard. Deze periode wordt automatisch verlengd indien bezoeken langer lopen dan de voorziene vijf jaar.

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden na de opstart van de bezoeken 5 jaar in het archief opgeslagen.

8.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit als cliënt-ouder kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uitsluitend jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van Het Huis om de nodige aanpassingen door te voeren aan je dossier. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

* Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel. (cfr artikel 7)

* Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt.

* Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid. Het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven, noodzakelijk voor het Huis vzw om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via een aangetekende brief te sturen aan Het Huis naar het adres bovenaan dit document of via e-mail aan info@hethuis.be Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Huis vzw, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Iedereen die voorheen in Het Huis cliënt is geweest, en waarvan we gegevens bewaren, kan op eenvoudige schriftelijke vraag en op voorwaarde dat het 5 jaar geleden is sinds de opstart van het dossier, deze gegevens laten verwijderen.