Procedure

Het is de rechtbank die beslist dat de kinderen enkel op neutraal terrein één van hun ouders mogen ontmoeten onwille van een conflict tussen drechtbanke ex-partners. Er wordt enkel schriftelijk via de raadsleden gecommuniceerd. De ouders worden afzonderlijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Als de leeftijd het toelaat, kan het kind kennismaken met de begeleider, maar ook met de omgeving waar de contacten plaatsvinden.

Het dossier bevat een intakeformulier, een verslag van het kennismakingsgesprek en de toestemming voor een schriftelijk verslag aan de rechtbank. Ook ondertekenen beide ouders het huisreglement.

Er wordt een evaluatieverslag opgemaakt, in samenspraak met de betrokken begeleider en de coördinator. Dit evaluatieverslag wordt 15 dagen voor de zitting aan de beide raadsleden en de rechter overgemaakt.

Deze inhoudelijke verslaggeving maakt Het Huis anders dan alle andere neutrale bezoekruimtes die in de gerechtelijke arrondissementen werden ingericht. Een Vlaams decreet van 1997 over het algemene welzijnswerk verplicht eenieder binnen dat kader tot geheimhouding. Daardoor kunnen de bezoekruimtes die worden gesubsidieerd geen inhoudelijk verslag van de ontmoeting maken voor de rechters die de gezinnen doorverwezen hebben, wat het voor hen moeilijk maakt om gegronde vervolgbeslissingen te nemen. Omdat Het Huis uit het circuit van het gesubsidieerde welzijnswerk is gestapt en met initiatiefneemster Rita Hey over een bemiddelaarster en een door de rechtbank van eerste aanleg erkende deskundige in het omgangsrecht beschikt, kan daar wel worden gerapporteerd hoe de ontmoetingen verlopen. “Kinderen hebben veel fantasie”, preciseert Rita Hey. “Ze vertellen soms met overtuiging wat de ene of andere partij in het conflict precies wil horen. Maar ze hebben ook een eigen verhaal. Je moet tijd uittrekken om dat te beluisteren. Wij observeren geduldig de opeenvolgende ontmoetingen en met verschillende observatoren maken we een eindverslag”.

Verloop

Kinderen komen in Het Huis in opdracht van een rechtbank. Voor het opstarten van de bezoeken hebben beide partijen en de kinderen een verkennend gesprek. De genoteerde gegevens zijn vertrouwelijk. De coördinator bepaalt de aandachtspunten die van toepassing zijn voor de begeleider bij het bezoek.

Het bezoek begint zodra de zorghouder aanbelt. De begeleidende vrijwilliger ontvangt het kind en de zorgouder. Op dat moment kan er informatie doorgegeven worden ivm het kind. Het is vooral belangrijk dat het kind zich welkom voelt.

Na het vertrek van de zorgouder wordt het kind verder in de bezoekruimte ontvangen. Daar is speelgoed voorzien voor alle leeftijden. Door met het kind te spelen, in afwachting van de bezoekouder, creëert de begeleider een vertrouwensband.

De begeleider en het kind kunnen de bezoekende ouder samen ontvangen (na 15 minuten).

De begeleider neemt vanaf hier de rol van observator op en blijft in de bezoekruimte. Afhankelijk van de briefing houdt de begeleider rekening met een aantal richtlijnen. De begeleider kan en mag het bezoek ondersteunen, door de activiteit te sturen.

Op het einde van de bezoektijd neemt het kind samen met de begeleider afscheid van de bezoekouder.

Tijdens het overgangsmoment kunnen het kind en de begeleider het voorbije contact evalueren. Dit kan doordat er een vertrouwensband tussen hen is.

Als het bezoek is afgelopen, maakt de begeleider een inhoudelijk verslag. Het is van belang dat de gegevens in eer en geweten worden genoteerd omdat deze later gebruikt worden in het evaluatieverslag.

Deskundigen

Kinderen blijven voor altijd verbonden met hun biologische ouders, stellen zich hierdoor uiterst loyaal op en voelen zich verantwoordelijk. Zelfs bij extreme mishandeling blijkt het behoud van contact belangrijk. Tijdens de bezoekmomenten worden we dan ook vaak geconfronteerd met de innerlijke loyaliteitsconflicten van het kind ten opzichte van beide ouders. De betrokkenheid van een ervaringsdeskundige is voor vele ouders een belangrijk element in het accepteren van het bezoekrecht in Het Huis. De aanwezigheid van de ervaringsdeskundige bij het bezoek is een essentiële meerwaarde in het proces van de bezoekregeling.

De vrijwilligers hebben een vormingscursus gevolgd.

Sommige medewerkers hebben een diploma van pedagogie, othopedagogie, jurist, deskundige omgangsrecht en bemiddelaar.

Reglement

De neutrale bezoekruimte van Het Huis vzw werd opgezet vanuit de gemeenschappelijke betrokkenheid voor het welzijn van kinderen en de onvervangbare plaats hierin van beide ouders, gebeurlijk ook van pleeg-/grootouders.

Het Huis vzw vertrekt vanuit de zorg voor de kinderen, die de ouderlijke inbreng van beide ouders in hun opvoeding nodig hebben. Dit draagt bij tot de harmonische ontwikkeling van het kind en laat beide ouders en/of grootouders hun rol opnemen. We noemen hierna alle betrokkenen ‘ouders’ en maken onderscheid tussen de bezoekouder en de zorgouder.

Gezien haar opdracht vanuit de rechtbanken  is Het Huis verplicht elke communicatie met de cliënten uitsluitend en schriftelijk via de raadslieden te voeren.

Het Huis is een objectieve waarnemer, bemiddelt niet in conflicten tussen ouders en garandeert prioritair de integriteit en de veiligheid van de kinderen. Vanuit de bezorgdheid om het kind en vanuit het respect voor alle betrokkenen, dient het volgende huisreglement gerespecteerd te worden.

 1. Beide ouders komen, na afspraak, afzonderlijk op kennismakingsgesprek.
 2. De zorgouder komt ook samen met de kinderen kennismaken met de medewerkers in Het Huis.
 3. De zorgouder zet zich in om de kinderen voor te bereiden en te ondersteunen teneinde het contact met de bezoekouder optimaal te laten verlopen.
 4. De bezoeken worden begeleid door een verantwoordelijke samen met minstens één medewerker.
 5. De kinderen worden vijftien minuten voor het eigenlijke bezoekuur gebracht door de zorgouder. Ze worden terug opgehaald vijftien minuten na het aflopen van de bezoektijd.
 6. De ouders komen stipt op het afgesproken uur. De bezoekouder verlaat tevens de bezoekruimte op het afgesproken einduur.
 7. De ouders  verblijven , zowel voor als na het bezoek, niet in de nabije omgeving.
 8. De ouders worden in Het Huis niet vergezeld van familieleden,  vrienden, kennissen of anderen tijdens het brengen of afhalen van de kinderen, tenzij vooraf uitdrukkelijk afgesproken met alle betrokkenen.
 9. Indien de bezoekouder bij de voorziene aanvang van het bezoek niet aanwezig is, wordt maximum vijftien minuten gewacht alvorens de zorgouder te contacteren met de vraag de kinderen terug op te halen.
 10. Het Huis kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het bezoek om welke reden dan ook niet plaatsvindt. Het Huis engageert zich met grote zorgvuldigheid om de afspraken aan de ouders en/of hun raadslieden ter kennis te brengen.
 11. Het gebruik van alle draagbare communicatie- en multimediatoestellen (vb: GSM, iPod, iPad, tablet, mp3, laptop, gameboy, e.d.) zijn niet toegestaan tijdens de bezoeken.
 12. De ruimtes en tuin  kunnen vrij gebruikt worden door de bezoekouder en de kinderen. De bezoekouder verbindt er zich toe alle gebruikte speelgoed, samen met de kinderen, op te ruimen , op dezelfde plaats terug te leggen en alle ruimtes netjes achter te laten.
 13. De kinderen keren terug naar de zorgouder zoals zij aangekomen zijn, zonder enige wijziging in uiterlijk en kledij. Het is de bezoekouder niet toegelaten om verzorgingsmiddelen of medicijnen toe te dienen aan de kinderen tijdens het bezoek. Mocht dit noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de kinderen dan gebeurt dit uitsluitend door de medewerkers van Het Huis op expliciete aanvraag van de zorgouder.
 14. Bij ziekte, overmacht of vakantie  wordt Het Huis tijdig verwittigd. De hieruit voortvloeiende afwezigheid wordt gestaafd met een medisch attest of een ander bewijsmiddel.
 15. De omgangstaal is Nederlands, Frans of Engels ongeacht de eigen moedertaal. Communicatie in een andere taal wordt niet toegestaan. Indien noodzakelijk kan de aanwezigheid van een tolk worden aangevraagd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn ten laste van de bezoekouder.
 16. De bezoekouder geeft geen geschenken aan de kinderen. Een uitzondering op die regel kan gemaakt worden voor verjaardagen, Sinterklaas en Kerstmis. In die gevallen zal het bewuste geschenk bewaard worden in een speciale doos met de naam van de kinderen erop vermeld, zodat dit tijdens de volgende bezoeken terug kan worden gebruikt. Voor geen enkele andere gelegenheid worden geschenken aanvaard.
 17. Er worden geen foto’s genomen door de bezoekouder. Er kan aan de medewerkers van Het Huis een afgewerkte foto gevraagd worden. Het is verboden deze foto’s op Facebook of andere sociale media te plaatsen.
 18. Er wordt een tussentijds evaluatierapport gemaakt en bij het afsluiten van een dossier wordt er steeds een eindverslag gemaakt. Deze worden opgestuurd naar de betreffende Rechtbank/Hof en naar de raadslieden.
 19. Vóór het opstarten van de bezoeken ontvangt iedere ouder een kostennota van 85 € (vanaf 1 april 2017) op het persoonlijk adres. Dit bedrag omvat een waarborg van 50 €, die niet onderhevig is aan indexschommelingen en nominaal wordt verrekend bij de eindafrekening. De overige 35 € wordt als éénmalige dossierkost aangewend. De waarborg dient gestort te worden voor de aanvang van de bezoeken.
 20. Tijdens de bezoekmomenten in Het Huis-Antwerpen worden er video-opnames gemaakt die, indien wenselijk, ter ondersteuning van de contacten kunnen worden gebruikt.
 21. Elke ouder verbindt er zich toe de trimestriële kostennota’s uiterlijk op de vervaldag te vereffenen.

De aangerekende onkosten worden gedetailleerd als volgt:

-                         15 € voor de zorgouder per bezoek

-                         20 € voor de bezoekouder per bezoek

-                         3   € voor alcoholtest, voor de bezoekouder indien vereist

Volgende kosten worden voor de helft door beide ouders gedragen:

-                         4 € per brief,

-                         8 € per aangetekende zending,

-                         5 € per buitenbezoek,

-                         50 € per evaluatieverslag.

Indien dit huisreglement niet wordt nageleefd, kan Het Huis eenzijdig beslissen om de bezoekregeling

stop te zetten en het dossier terug te verwijzen naar de rechtbank.

Dit huisreglement is opgesteld te Antwerpen/Brugge in 2 exemplaren. Elke ouder erkent één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen en verklaart zich akkoord met de inhoud ervan door ondertekening van pagina 3/3 van onderhavig huisreglement.  De ouders zijn contractueel verbonden en bij betwisting is de Vrederechter van Antwerpen/Brugge bevoegd hierover uitspraak te doen.